Fortsatt många inställda förhandlingar

2020-04-07

Tingsrätternas andel av det totala antalet inställda förhandlingar har nu ökat till 86 procent. Det är framför allt brottmålsförhandlingar som ställs in. De senaste tre veckorna har brottmålen motsvarat drygt hälften av samtliga inställda förhandlingar i landets tingsrätter. Cirka en tredjedel av alla brottmålsförhandlingar ställdes in under dessa tre veckor. Värt att notera är att de geografiska skillnaderna är stora. Vissa tingsrätter har ställt in väldigt många förhandlingar medan andra knappt har ställt in några alls. I hovrätterna stod brottmålen för mer än 80 procent av antalet inställda förhandlingar.

I förvaltningsrätterna är det betydligt färre mål som ställs in då det förekommer skriftlig hantering i betydande omfattning. Förra veckan ställdes 23,6 procent av förhandlingarna in. Bland de mål som ställts in dominerar psykiatrimål men också migrationsmål och mål enligt LVU (Lagen om vård av unga).

- Vi följer målinflödet dag för dag och har inte sett några större förändringar i inflödet än. Vi avgör något färre mål jämfört med normalt och jag räknar med längre omloppstider. Annars är nog situationen för oss likartad den som är för de allmänna domstolarna, säger Stefan Holgersson, lagman på Förvaltningsrätten i Stockholm. Vid kammarrätterna är antalet inställda förhandlingar få till antalet och de helt dominerande målkategorierna är LVU- och LVM-mål (Lagen om vård av missbrukare). I hyresnämnderna dominerar ärenden rörande 12 kap jordabalken.

Statistik inställda förhandlingarOm Sveriges Domstolar