Forsmark Kraftgrupp AB medges inte undantag från bestämmelserna om störningstålighet i Svenska kraftnäts föreskrifter

2020-01-31

Forsmark Kraftgrupp AB har ansökt om undantag från bestämmelserna om störningstålighet för att kunna höja den elektriska uteffekten i kärnkraftsanläggningen Forsmark 1. Efter en lång process beslutade Svenska kraftnät att inte medge undantag från bestämmelserna.

- Parterna har olika uppfattningar om vilken metod som ska användas vid prövningen av vilken betydelse ett undantag från föreskrifterna får för driftsäkerheten i det nationella elsystemet. Förvaltningsrätten har funnit att den metod som Svenska kraftnät använt är både accepterad och vedertagen i branschen och att den därför ska användas. Med den utgångspunkten för bedömningen har sedan förvaltningsrätten ansett att överklagandet ska avslås, säger chefsrådmannen Lars-Åke Johansson.