Föreskrift om hembudsskyldighet vid gåva av fastighetsandel följde inte med en senare gåva av andelen

2021-10-01

I Högsta domstolen gällde målet en förälders gåva av en fritidsfastighet till tre döttrar. I gåvobrevet fanns en föreskrift om att del av fastigheten inte fick säljas utan att den hade hembjudits till övriga gåvotagare eller deras arvingar till ett lösenbelopp som motsvarade andelen i fastighetens taxeringsvärde.

En av gåvotagarna gav sin andel till en dotter. Dottern väckte talan mot övriga andelsägare och begärde att domstolen skulle förklara att hon inte var bunden av föreskriften om hembudsskyldighet i det ursprungliga gåvobrevet.

Tingsrätten och hovrätten ansåg att hon var bunden av föreskriften om hembudsskyldighet. Högsta domstolen konstaterar att det inte finns något entydigt stöd för att en sådan förfogandeinskränkning har verkan vid gåva samt att den principiella utgångspunkten är att avtalade förfogandeinskränkningar enbart binder parterna. Domstolen förklarar nu att dottern inte är bunden av hembudsskyldigheten i det ursprungliga gåvobrevet. Högsta domstolen har gjort en avvägning av skäl för och emot att respektera den ursprunglige givarens vilja.