Förening får inte projektstöd till paintballbana för tävlingsbruk

2020-02-04

Jordbruksverket hade tidigare beviljat föreningen projektstöd, med den innebörden att ersättning kunde betalas ut för en viss andel av föreningens stödberättigade kostnader. När föreningen sedan ansökte om att få utbetalat ersättning beslutade Jordbruksverket att inte betala ut något belopp. Jordbruksverket motiverade sitt beslut med att föreningen inte kunde styrka att den hade betalat de utgifter som man sökte ersättning för. Detta eftersom de aktuella utgifterna hade betalats från en privatpersons bankkonto (föreningens ordförande). Föreningen överklagade beslutet till förvaltningsrätten som gjorde samma bedömning som Jordbruksverket.

Kammarrätten kom i sitt avgörande fram till att föreningen inte har bevisat att den har betalat de aktuella utgifterna innan ansökan om utbetalning kom in till Jordbruksverket, vilket är en förutsättning för att ersättning ska kunna betalas ut. En av kammarrättens ledamöter var skiljaktig och ville bifalla överklagandet. Denne ansåg att föreningen har bevisat att de utgifter som föreningen har begärt ersättning för kan kopplas till föreningen och inte till dess ordförande (långivaren), vilket innebär att föreningen får anses ha betalat de aktuella utgifterna.

"Den för kammarrätten intressanta frågan i det här målet var vad som omfattas av begreppet betalning och hur långtgående och formella krav man kan ställa på betalningsströmmar i ett sådant här fall. Detta är inte alldeles självklart, vilket visar sig genom att en av rättens ledamöter var skiljaktig", säger rättens ordförande, Ola Holmén.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.