Förening anses respektera demokratins idéer

2022-03-25

Lokalpartiernas centrala ungdomsorganisation ansökte om organisationsbidrag för 2021. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor avslog dock ansökan. Beslutet motiverades med att vissa inlägg som organisationens ordförande och styrelseledamöter gjort på sociala medier var av nedvärderande karaktär. Myndigheten ansåg att inläggen inte var förenliga med demokratins idéer.

Lokalpartiernas centrala ungdomsorganisation har bl.a. anfört att organisationen särbehandlats och att det är vanligt att debatten förs på det sätt som gjorts i inläggen.

Förvaltningsrätten framhåller i sin dom att bedömningen i målet måste göras mot bakgrund av de grundläggande principerna om den fria åsiktsbildningen och varje persons rätt att driva olika politiska frågor. Förvaltningsrätten gör då bedömningen att det sätt som företrädarna för Lokalpartiernas centrala ungdomsorganisation uttryckt sig på inte kan anses strida mot demokratins idéer eller utgöra ett angrepp på det demokratiska styrelseskicket. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har därför inte haft fog för att avslå ansökan på den angivna grunden. Myndigheten ska nu pröva om övriga villkor för att bevilja bidrag är uppfyllda säger tillförordnade rådmannen Anna Fritzheimer.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas.