Fördelningsnyckeln ”först till kvarn” i ramavtal kan vara förenlig med LOU

2023-06-07

Ett av de bolag som lämnat anbud i upphandlingen ansökte hos Förvaltningsrätten i Uppsala om överprövning och yrkade att upphandlingen skulle göras om. Förvaltningsrätten avslog överklagandet. I sitt överklagande till kammarrätten menar bolaget att det strider mot bestämmelser och grundläggande principer i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) att tilldela kontrakt utifrån kriteriet ”först till kvarn”. Bolaget anser att det begränsar konkurrensen och inte är ett objektivt sätt att fördela kontrakt i ett ramavtal.

Kammarrätten har i sitt avgörande i dag bedömt att kommunens val av fördelningsnyckel inte strider mot bestämmelserna i LOU eller de grundläggande principerna.

– En upphandlande myndighet har ett stort utrymme att anpassa förfarandet efter förhållandena i varje upphandling. I detta fall har kommunen haft uttryckliga behov av snabb leverans av bemannings­personal och det har annars funnits svårigheter att tillgodose behovet. I en sådan situation kan det vara förenligt med LOU att använda fördelningsnyckeln ”först till kvarn”, säger Eva Gullfeldt, kammarrättsråd.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.