Förbudet mot att behandla personuppgifter i obehörighetsärenden om präster upphävs

2020-06-17

Domkapitlen i Svenska kyrkan har i uppgift att utöva tillsyn över präster och diakoner. Präster och diakoner kan bland annat förklaras obehöriga att utöva sina uppdrag, exempelvis på grund av brottsligt beteende. Inom ramen för denna tillsyn behandlas känsliga personuppgifter om till exempel brottslighet, missbruk och hälsa. Datainspektionen avslog stiftens begäran om tillstånd för behandling av sådana uppgifter eftersom behandlingen inte ansågs vara förenlig med EU:s dataskyddsförordning.

Domstolens bedömning

- Förvaltningsrätten har gjort en annan tolkning av en artikel i EU:s dataskyddsförordning och anser därför att stiften får behandla känsliga personuppgifter. Domstolen gör bedömningen att stiftens behandling faller under ett av undantagen från dataskyddsförordningens förbud, säger chefsrådmannen Håkan Åberg.

Enligt artikel 9.2.d dataskyddsförordningen får religiösa organisationer behandla personuppgifter avseende deras medlemmar, förutsatt att personuppgifterna inte lämnas ut utanför organisationen utan den registrerades samtycke. Eftersom präster och diakoner är medlemmar i Svenska kyrkan anser domstolen att deras personuppgifter kan behandlas med stöd av artikeln. Förvaltningsrätten anser inte heller att det faktum att uppgifterna kan komma att lämnas ut från stiften till församlingarna medför att uppgifterna har lämnats ut utanför organisationen.

Förvaltningsrätten upphäver datainspektionens beslut. Eftersom Datainspektionen inte har prövat om övriga villkor för att meddela tillstånd är uppfyllda, eller vilka villkor som tillstånden ska förenas med, återförvisas målen till Datainspektionen för fortsatt handläggning.