Förbudet kvarstår mot borttagning och uppförande av badbrygga i Mölle, Höganäs kommun

2021-08-30

Det i målet aktuella området omfattas av riksintresset för friluftsliv enligt miljöbalken. Området är särskilt värdefullt för vattenanknutna friluftsaktiviteter såsom bad och vågsurfning.

Mark- och miljödomstolen anser att det saknas utredning i målet om bryggans påverkan på vågförhållandena på platsen i kombination med avsaknad av alternativ utformning av tänkt brygga. Domstolen har idag därför avslagit kommunens överklagande.

- Det kan inte uteslutas att riksintresset för friluftsliv riskerar att påtagligt skadas genom den planerade utformningen varför förbudet ska stå fast. Vid en eventuellt ny prövning där frågor om påverkan på vågförhållanden och alternativa utformningar av bryggan har utretts kan det eventuellt göras en annan bedömning, säger ordföranden i målet stf. chefsrådman Marie Gerrevall.

Höganäs kommun anmälde till Länsstyrelsen i Skåne län under år 2020 att kommunen avsåg att ta bort och nyuppföra en brygga i Mölle på fastigheterna Mölle S:5 och S:20 varvid länsstyrelsen beslutade om vissa försiktighetsmått i samband med de anmälda åtgärderna. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen av föreningen Skånes Vågsurfaren men domstolen avvisade föreningens överklagande då de inte ansågs ha klagorätt.

Länsstyrelsen inledde i december 2020 ett tillsynsärende och beslutade sedan i mars 2021 att förbjuda Höganäs kommun att genomföra åtgärden borttagning och uppförande av brygga. Det är detta beslut som mark- och miljödomstolen nu har överprövat och idag meddelat dom i.