Förbud mot huvudduk på förskolor och grundskolor saknar lagstöd

2022-12-08

Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål prövat om kommunala beslut att inte acceptera huvudduk och liknande plagg i kommunala förskolor och grundskolor strider mot lag eller annan författning.

Ett antal kommunmedlemmar i respektive kommun gjorde bland annat gällande att de kommunala besluten stred mot religionsfriheten. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i sin dom att religionsfriheten, så som den kommer till uttryck i regeringsformen, endast skyddar rätten att utöva sin religion. Uttryck för religionstillhörighet, som bärandet av huvudduk och liknande klädesplagg, omfattas i stället av skyddet för yttrandefriheten. En grundläggande förutsättning för att begränsa yttrandefriheten är att det sker genom lag.

- Att begränsa rätten att bära huvudduk har effekter för enskilda och är därför en begränsning av yttrandefriheten. För att begränsningen ska vara tillåten måste den ha stöd i lag. Sådant lagstöd saknas i nationell rätt och därför ska kommunernas beslut upphävas, säger justitierådet Ulrik von Essen.