Föräldrar döms för vållande till kroppsskada, grovt brott

2019-12-27

I februari 2019 kom föräldrarna till akuten med barnet som då var knappt ett och ett halvt år gammalt. Läkarna har bedömt att barnet var gravt undernärt och att detta i sin tur orsakat att barnet, efter att ha drabbats av magsjuka, hamnat i ett livshotande tillstånd och varit timmar från att dö. Hovrätten anser att de alternativa förklaringar som föräldrarna lagt fram inte kan förklara barnets tillstånd. Det är i stället utrett att föräldrarna har orsakat barnets tillstånd genom att inte ha tillgodosett barnets grundläggande behov av tillräckligt näringsrik föda.

Hovrätten anser att det är visat att föräldrarna har varit medvetna om att det fanns risker med en vegansk kost för mamman och barnet, men trots detta begränsat även den kosten utan att säkerställa att detta kunnat ske utan fara för barnets utveckling. De har därmed varit medvetet oaktsamma. Brottet har bedömts vara grovt.

Hovrätten anser däremot att brottstiden inte ska räknas från barnets födelse utan från en tidpunkt då barnet var ett halvår gammalt. Tingsrättens dom på fängelse i tre månader ändras till villkorlig dom då det inte finns tillräckliga skäl för fängelse. Några böter döms inte ut med hänsyn till att föräldrarna har varit frihetsberövade i målet under drygt två månaders tid.

Föräldrarna ska betala skadestånd till barnet för sveda och värk samt kränkning med totalt 50 000 kr jämte ränta.