Finansinspektionens beslut om sanktionsavgifter ändras

2019-05-15

I det ena målet tar förvaltningsrätten först ställning till om det finns anledning att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Eftersom den tillämpliga EU-förordningen, marknadsmissbruksförordningen, är tillräckligt tydlig anser förvaltningsrätten att målet kan avgöras utan att höra EU-domstolen. Personen som målet gäller genomförde transaktioner i ett bolag vars aktier anmälts att tas upp till handel på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm. Tidigt under den processen blev personen skyldig att anmäla transaktioner enligt marknadsmissbruksförordningen.

– Att en så kallad ”Application Form B” lämnades av bolaget till Nasdaq Stockholm fick konsekvenser för den person målet gäller. Denne hade en ledande ställning i bolaget och blev genom bolagets ansökan skyldig att anmäla transaktioner. Eftersom anmälan inte gjordes för de transaktioner som genomfördes med personens aktier i bolaget i tid finns förutsättningar att påföra sanktionsavgift. En avvägning av omständigheterna i målet medför dock att sanktionsavgiften ska sänkas från 62 000 kr till 40 000 kr, säger chefsrådmannen Mattias Almqvist.

I det andra målet prövar förvaltningsrätten bl.a. om påförda sanktionsavgifter står i rimlig proportion till hur påföljderna för överträdelser av marknadsmissbruksförordningen har utvecklats i allmän domstol.– Vi jämför alltstå med praxis från tingsrätter hur sanktioner i form av straffrättsliga påföljder och sanktionsavgifter bestäms i de domstolarna i fråga om liknande överträdelser. Det är viktigt att sanktionssystemet i stort på detta område upplevs som sammanhängande och väl avvägt, säger chefsrådmannen Mattias Almqvist. Mot bakgrund av den tingsrättspraxis som har utvecklats sätter förvaltningsrätten ned sanktionsavgiften från 620 000 kr till 300 000 kr.

Förvaltningsrätten är enig i sina domar.

 

 

Senast ändrad: 2019-05-15