Finansinspektionen måste göra en ny bedömning av lämplig pelare 2-vägledning för Klarna Bank AB

2022-12-01

FI:s bedömningar av lämplig pelare 2-vägledning består av två led:

Först genomförs ett stresstest som bygger på en rad metodval och antaganden om hur banken skulle påverkas vid finansiell stress. I det andra ledet vägs andra bedömningsgrunder in för att bl.a. möjliggöra justering av ett utfall från stresstestet som av något skäl inte framstår som rimligt. Förvaltningsrättens bedömning

Enligt förvaltningsrätten måste inte stresstestet i detalj anpassas efter det specifika institutets verksamhet för att pelare 2-vägledningen ska anses lämplig. Däremot måste slutresultatet av en översyn och utvärdering av en banks kapitalbehov vara institutspecifikt och lämpligt.

Förvaltningsrätten anser att FI inte har redovisat en tillräckligt klargörande bedömning av Klarnas invändningar om att ett ojusterat utfall från stresstestet, i förhållande till bankens särdrag i fråga om bl.a. expansionskostnader samt provisions- och valutaeffekter, leder till en vägledning som inte är lämplig.

- Av rättssäkerhetsskäl bör inte förvaltningsrätten göra den bedömningen som första instans, därför återförvisas målet till FI för ny prövning, säger Anna Önell, chefsrådman.