Finansinspektionen hade fog för sitt beslut att dra in tillstånden för Nord Fondkommission AB

2023-02-13

Finansinspektionen beslutade i oktober 2021 att återkalla tillstånden för Nord Fondkommission AB (numera Granruskan AB). Finansinspektionen menar att bolaget på ett påtagligt och genomgående sätt brustit i omsorgen om sina kunder, bland annat genom att ge kunder råd att investera i företagsobligationer med höga risker utan att säkerställa att kunden haft nödvändig kunskap och erfarenhet för att kunna förstå riskerna med dessa produkter. Finans­inspektionen ansåg även att bolaget hade stora brister i sin interna styrning och kontroll, exempelvis genom att inte se till att funktionen för regelefterlevnad hade tillräckliga resurser.

Bolaget har överklagat beslutet till förvaltningsrätten och menar bland annat att verksamheten bedrivits i enlighet med regelverket samt att eventuella tidigare brister hade åtgärdats vid tidpunkten för Finansinspektionens beslut och i övrigt varit ursäktliga.

Förvaltningsrätten har avslagit bolagets överklagande.

– Lagstiftningen på området är tydlig och ställer höga krav på värdepappersbolag när det gäller att visa omsorg om sina kunder. Bristerna i bolagets verksamhet rör de mest centrala kundsskyddsbestämmelserna och är så allvarliga att det var motiverat av Finansinspektionen att återkalla tillstånden för bolaget, säger chefsrådmannen Maria Eka.