Fem tilltalade döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet, varav två döms även för försök till våld mot tjänsteman. Påföljderna har bestämts till fängelse mellan 4 och 5 år. En tilltalad frias.

2023-02-10

Tingsrätten har idag dömt fem tilltalade för att de medvetet har agerat tillsammans och i samförstånd med andra och för egen del har deltagit aktivt i att kasta sten, smällare och andra lösa föremål mot poliser och polisfordon den 14 april 2022 i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Domstolen anser att de tilltalade genom sitt agerande och sin närvaro på platsen har utgjort en del av den samlade händelsen och därigenom också bidragit till att uppmuntra övriga gärningsmän i deras brottsliga gärningar. En av de tilltalade bedöms ha intagit en ledande position och ha haft en pådrivande roll som har bidragit till att händelseutvecklingen och angreppet mot poliserna eskalerade och blev alltmer och hotfullt och våldsamt.

 

Tingsrätten anser att det är klarlagt att poliserna utsattes för omfattande våld och att polisiär utrustning till stora värden skadades eller förstördes. Avsaknaden av allvarliga personskador framstår enligt domstolen som en ren tillfällighet utanför gärningsmännens kontroll. Angreppet har haft sin grund i ett missnöje mot att polisen beviljat tillstånd till en allmän sammankomst och det har enligt tingsrättens bedömning varit inriktat mot att hindra polisen från att utföra sitt uppdrag. Gärningen har därför bedömts som sabotage mot blåljusverksamhet. Gärningen har bedömts som grov med hänsyn till att den hotat polisens samhällsviktiga funktion och med beaktande av att den föranletts av ett beviljat tillstånd för en allmän sammankomst, vilket i förlängningen utgör ett hot mot grundlagsskyddade rättigheter som yttrande- och demonstrationsfriheten. Två av de tilltalade döms även för försök till våld mot tjänsteman.

 

Påföljderna för de dömda har bestämts till fängelse mellan 4 och 5 år. En tilltalad frias då tingsrätten inte anser att den åberopade bevisningen ger tillräckligt stöd för att han har begått de handlingar som åklagaren har påstått.