Fel av Skatteverket att neka valutaväxlingsföretag omställningsstöd till följd av covid-19

2020-12-09

Ekonomiskt stöd kan utgå till företag vars nettoomsättning har minskat till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 (omställningsstöd). Enligt reglerna om omställningsstöd ska intäkter från valutahandel inte ingå vid beräkningen av den omsättningsminskning som kan ge rätt till omställningsstöd. Skatteverket menade i sina beslut att valutaväxling är en form av valutahandel. Förvaltningsrätten konstaterar att begreppet valutahandel inte definierats i reglerna om omställningsstöd. Därmed bör betydelsen av begreppet bedömas med utgångspunkt i vad som avses i andra rättsliga sammanhang. I valutaväxlingslagen och i lagen om bank- och finansieringsrörelse är valutaväxling och valutahandel skilda begrepp.

Det innebär enligt förvaltningsrätten att det finns starka skäl för att begreppet valutahandel i reglerna om omställningsstöd ska förstås på samma sätt. Syftet med reglerna om omställningsstöd talar inte heller emot en sådan tolkning.

- Förvaltningsrätten finner vid en samlad bedömning att begreppet valutahandel vid tillämpningen av reglerna om omställningsstöd inte ska omfatta valutaväxling. Skatteverket har därför inte haft rätt att avslå bolagens ansökan om omställningsstöd på den aktuella grunden. Skatteverkets beslut upphävs därför och målen återförvisas till verket för fortsatt handläggning, säger rådmannen Christoffer Andersson Calafatis.