Fastställelsetalan om vårdnaden kan föras mot socialnämnden

2021-06-16

En pojke föddes genom ett surrogatarrangemang i Kalifornien. En amerikansk domstol förklarade att den nu aktuella kvinnan var barnets förälder. Högsta domstolen har i ett tidigare avgörande konstaterat att det beslutet gäller här i Sverige.

Detta mål rör vårdnaden. Socialnämnden i Danderyd menade att det inte med moderskapet följer att kvinnan också är barnets vårdnadshavare. Kvinnan väckte därför talan mot socialnämnden enligt allmänna regler i rättegångsbalken och begärde att det skulle fastställas att hon är barnets vårdnadshavare. Nämnden ansåg att den inte kunde vara part i tvisten och att kvinnans talan därför skulle avvisas.

Frågan var om en sådan talan kan föras. Högsta domstolen konstaterade att det finns en omfattande reglering för frågor om vårdnaden i föräldrabalken men att ingen av bestämmelserna där tar hand om situationen. Enligt domstolen fick man i detta fall därför tillämpa de allmänna reglerna i rättegångsbalken om s.k. fastställelsetalan. Eftersom modern inte är gift med pojkens far, bedömdes socialnämnden ha närmast intresse i vårdnadsfrågan.

Slutsatsen var att kvinnans talan kan tas upp. Rättegången fortsätter nu i Attunda tingsrätt.