Fängelsestraff i fallet med Esmeralda

2020-08-06

Händelserna i bostaden som ledde till dotterns död har inte kunnat klarläggas. Med hög sannolikhet har dottern utsatts för våld av fadern vid åtminstone ett par tillfällen i nära anslutning till den händelse som ledde till att dottern föll mot hårt föremål med trauma mot huvudet som följd. Hur våldet utövats och närmare hur dottern fallit i anslutning härtill har inte kunnat klarläggas. Uppgifterna om en fallolycka i badrummet, som tidigare i utredningen lämnats av föräldrarna, har inte förtjänat tilltro. En fallolycka i samband med utövande av våld har ändå inte kunnat uteslutas. Det är också högst sannolikt att det är fadern som gett dottern narkotika förhållandevis nära tidpunkten för dödsfallet.

Tingsrätten anser att åklagaren inte förmått visa att fadern haft uppsåt till mord på dottern. Ingen omständighet styrker att modern mot sitt nekande varit närvarande då dottern utsattes för våld och förgiftning under den begränsade tid som skadorna uppstått och förgiftning ägt rum enligt vad som framkommit av utredningen.

Däremot har modern varit närvarande efter händelsen och då förstått att dottern behövde sjukhusvård. Modern har inte varit likgiltig för dotterns död. Underlåtenheten att tillkalla hjälp är dock ett sådant medvetet risktagande som tillsammans med att hon var narkotikapåverkad under sin garantställning som vårdnadshavare innebär att fråga är om ett grovt vållande till dotterns död. Annan påföljd än ett fängelsestraff har inte kunnat väljas. Längden på fängelsestraffet omfattar även narkotikabrott. Modern ska dessutom betala skadestånd till två syskon till den avlidna dottern med vardera 30 000 kr.