Fängelse för oaktsam våldtäkt

2021-07-02

Den tilltalade dömdes för oaktsam våldtäkt. Han hade i samband med ett frivilligt sexuellt umgänge genomfört ett analt samlag med målsäganden, trots att hon inte deltog frivilligt i den delen av händelseförloppet. Högsta domstolen konstaterar att straffvärdet för brottet motsvarar fängelse i åtta månader.

Högsta domstolen fann att oaktsam våldtäkt är ett brott av sådan art att det finns en presumtion för att döma till fängelse. Som skäl för det ställningstagandet lyfter domstolen fram att oaktsam våldtäkt är en typ av brottslighet där behovet av normbildning framträder särskilt tydligt samt att brottet innefattar en påtaglig kränkning av målsägandens personliga integritet.

En påföljd med samhällstjänst ansågs inte vara tillräckligt ingripande. Med hänsyn till att den tilltalade inte hade fyllt 21 år vid tidpunkten för brottet bestämdes påföljden till skyddstillsyn och en månads fängelse.