Fällande domar i mål om bl.a. grova mutbrott, grova bokföringsbrott och trolöshet mot huvudman

2022-06-23

En tidigare arbetschef vid Peab har dömts för grovt givande av muta samt trolöshetsbrott till villkorlig dom och böter.

Den tidigare arbetschefen och en tidigare regionchef vid Peab frikänns samtidigt från åtal för trolöshet mot huvudman respektive medhjälp till trolöshet mot huvudman.

Under åren 2014–2018 har den lokala byggföretagaren, som varit en stor leverantör till Östersundshem, fört över betydande belopp till Östersundshems tidigare VD:s och vice VD:s respektive bolag. Ersättningarna har bedömts vara otillbörliga förmåner som haft kopplingar till anställningarna i Östersundshem. Förmånerna har betalats ut efter fakturering till byggföretaget. Genom att bokföra fakturorna, som varit bristfälliga, har byggföretagaren gjort sig skyldig till grova bokföringsbrott och grovt försvårande av skattekontroll. Den förre VD:n och vice VD:n har gjort sig skyldiga till sådana medhjälpsbrott.

Den tidigare arbetschefen vid Peab har, genom att låta Peab betala för en renovering av en bostadsrättslägenhet tillhörande den tidigare vice VD:ns son gjort sig skyldig till grovt givande av muta samt trolöshetsbrott. Den tidigare vice VD:n har, såvitt avser samma gärning, gjort sig skyldig till grovt tagande av muta.

Mutbrotten har rubricerats som grova eftersom mutorna har avsett betydande värden och även ingått i en brottslighet som utövats systematiskt. Brottsligheten har även bedömts vara av särskilt farlig art eftersom den tidigare VD:n och den tidigare vice VD:n tagit emot mutor för utövningen av deras respektive anställningar vid ett kommunalägt bolag som kan anses ha orsakats en synnerligen stor förtroendemässig skada.

De tilltalades förklaringar och den motbevisning som de har lagt fram har inte varit tillräckliga för att rubba tingsrättens slutsats att åtalet är styrkt.

Den lokala byggföretagaren döms för grovt givande av muta vid två tillfällen, grovt bokföringsbrott under åren 2014, 2016 och 2017 samt för grovt försvårande av skattekontroll under åren 2015 och 2018. Han döms till tre års fängelse samt meddelas näringsförbud om fem år.

Östersundshems tidigare VD döms för ett fall av grovt tagande av muta, medhjälp till grovt bokföringsbrott under åren 2014, 2016 och 2017, samt för medhjälp till grovt försvårande av skattekontroll under år 2015. Han döms till fängelse i två år och sex månader och meddelas näringsförbud under en period om tre år. Han ska även till staten betala tillbaka de belopp han mottagit i muta, totalt 5 545 000 kr.

Östersundshems tidigare vice VD döms för grovt tagande av muta vid två tillfällen, medhjälp till grovt bokföringsbrott under åren 2014, 2016 och 2017, samt för medhjälp till grovt försvårande av skattekontroll under åren 2015 och 2018. Han döms till fängelse i två år och åtta månader och meddelas näringsförbud under tre år. Han ska även till staten betala tillbaka de belopp han mottagit i muta, totalt 4 924 896 kr.

Den tidigare arbetschefen vid Peab döms för grovt givande av muta och trolöshet mot huvudman till villkorlig dom och 180 dagsböter om 430 kr, totalt 77 400 kr. Han ska även till Peab betala skadestånd om 179 896 kr avseende lägenhetsrenoveringen som han låtit Peab stå kostnaden för. Huvudförhandlingen har pågått under 14 dagar.