Fällande domar även i hovrätten i Falcon Funds del 1

2020-10-22

Trolöshetsbrotten har handlat om att det i fonden under drygt ett års tid köptes in 17 finansiella instrument till mycket betydande överpris. För inköpen utlovades och mottog den som förvaltade fonden otillbörliga förmåner om mer än 560 000 USD vilka utgjort mutor. Bedrägeribrotten har avsett att viss personal loggat in på mer än 20 000 pensionssparares konton och olovligen flyttat över ett fondinnehav om åtminstone två miljarder kronor till den aktuella pensionsfonden. Brotten begicks under 2012 och 2013.När det gäller mannen som döms till det längsta straffet har hovrätten kommit till samma resultat som tingsrätten i skuld- och påföljdsfrågorna.- Mannen bedöms ha haft en central roll i planeringen och genomförandet av brottsligheten. Brotten är grova bl.a. på grund av att de inneburit synnerligen kännbar skada för Pensionsmyndigheten och pensionsspararna, säger hovrättsrådet Rikard Backelin i en kommentar.Den andre mannen, som förvaltade fonden, dömdes av tingsrätten för trolöshets- och mutbrotten. I dessa delar har hovrätten gjort samma bedömning. Till skillnad från tingsrätten dömer hovrätten honom även för grovt bedrägeri. Det beror på att hovrätten gjort bedömningen att han hade uppsåt till det olovliga automatiska förfarande som bedrägeriet genomfördes med. Detta och hans ställning i fonden har lett till att hovrätten kommit fram till att han handlat straffbart eftersom han borde ha gjort mer i pensionsspararnas intresse.Hovrätten har fastställt vad tingsrätten beslutat om tio- respektive sjuåriga näringsförbud för de båda männen. Tingsrätten beslutade även att de skulle betala drygt 72 miljoner kr respektive drygt 5,7 miljoner kr som förverkade värden av utbyte av brott. Hovrätten har väsentligen delat tingsrättens bedömningar i dessa frågor, men för att undvika att samma brottsutbyte förverkas två gånger och på grund av ändrad valutakurs i tiden efter tingsrättens dom satt ned beloppen något.Hovrätten har även, liksom tingsrätten, dömt en tredje åtalad för grovt penningtvättsbrott, men sänkt fängelsestraffet för honom från två år till ett år och sex månader. Sänkningen beror på att hovrätten bedömer att han inte haft den fulla insikt som tingsrätten funnit.En fjärde man som tingsrätten dömde för delaktighet i brottsligheten till fängelse sju år och sex månader överklagade tingsrättens dom. Sedan han återkallat sitt överklagande har hovrätten tidigare skrivit av målet avseende honom.Hovrätten är enig i sin bedömning.