Fällande dom i Allramålet

2021-07-22

Under 2012 köptes värdepapper (warranter) för motsvarande ca 430 miljoner kr i premiepensionsfonder som förvaltades av SFS. Av beloppet gick ca 170 miljoner kr till Oak Capital Group AB (Oak). Via Oaks ägarbolag användes drygt 100 miljoner kr av dessa pengar för att köpa aktier av SFS vd och vice vd.Åklagaren har gjort gällande att aktieköpen utgjort mutbrott och att pensionsfonderna skadats ekonomiskt samt att förfarandet inneburit trolöshetsbrott. De män som åtalats och nu dömts har haft ställningar som vd, vice vd och förvaltningschef i SFS samt vd i Oak. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det är visat att det finns ett samband mellan warrantaffärerna och aktieköpen. Warrantaffärerna gjordes i syfte att möjliggöra utbetalningen till Oak och aktieköpet till överpris från SFS företrädare. Affärerna har inte haft ett legitimt syfte utan utredningen, bl.a. mejlkorrespondens och hemlighållna avtal, visar de inblandades avsikt att på fondernas bekostnad berika såväl Oak som SFS vd och vice vd. Enligt hovrätten har samtliga åtalade varit införstådda med upplägget, brottsplanen, och alla har varit aktiva i genomförandet och väsentliga för att realisera planen.SFS vd döms för mutbrott och trolöshet mot huvudman till sex års fängelse och näringsförbud i tio år. Vice vd:n döms för mut- och häleribrott till fängelse i fem år och näringsförbud i tio år. Förvaltningschefen döms för trolöshet mot huvudman till fyra års fängelse. Oaks vd döms för mutbrott, medhjälp till trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott till fem års fängelse och näringsförbud i tio år. Brotten är i samtliga fall grova. Hovrätten har beslutat att de tre som döms till sex respektive fem års fängelse ska häktas på grund av flyktfara och att den fjärde i enlighet med åklagarens yrkande ska ha reseförbud. De dömda ska betala skadestånd till Pensionsmyndigheten med ca 170 miljoner kr och ränta från 2012. Hovrättens ledamöter är eniga i bedömningarna.- Brotten har varit grova med hänsyn till att de har rört betydande belopp. De har medfört ekonomisk skada för pensionsfonderna och inneburit missbruk av det särskilda förtroende som det innebär att förvalta pensionsmedel, säger hovrättsrådet Christer Lundh.