Ett tillgrepp av en moped har bedömts som ringa fall av tillgrepp av fortskaffningsmedel

2021-12-21

Högsta domstolen har i avgörandet konstaterat att frågan om ett tillgrepp av fortskaffningsmedel är ringa ska avgöras genom en helhetsbedömning. Vid bedömningen får det bl.a. betydelse hur omfattande brukandet av fordonet har varit, vilka skador som har uppkommit, vilken risk för ytterligare skador som har funnits och vad som har varit det bakomliggande syftet med gärningen. Också värdet på egendomen spelar in.

I detta fall hade en 16-åring och hans kamrat tillgripit en moped och färdats med den i ca 200 meter innan de stoppades av polis. Både tingsrätten och hovrätten ansåg att brottet var av normalgraden.

Högsta domstolen har däremot bedömt tillgreppet som ett ringa fall. Domstolen har bl.a. hänvisat till att det varit fråga om en olåst äldre moped, att det inte hade uppkommit några skador, att risken för skador förefaller ha varit liten och att gärningen framstod som en impulshandling. 16-åringen har därför dömts för tillgrepp av fortskaffningsmedel, ringa brott. Påföljden för brottet, och två andra brott, har bestämts till 40 dagsböter.