Ett straff som omvandlats av tysk domstol efter skriftligt förfarande har bedömts kunna verkställas här

2022-03-31

Medlemsstaterna ska som huvudregel erkänna varandras domar i brottmål. Om en domstol i ett medlemsland utdömer ett fängelsestraff mot en svensk medborgare ska också medlemsstaten i regel kunna begära att straffet verkställs här med stöd av lagen och vad medlemsstaten kan intyga om det muntliga förfarande som lett till domen. Det förekommer att domstolar, utan att frågan om ansvar för brotten prövas på nytt, beslutar att omvandla tidigare utdömda påföljder till ett gemensamt fängelsestraff. Det sker ibland efter ett skriftligt förfarande. Även sådana domar omfattas av lagen och ska kunna verkställas här. När det gäller sådana domar ska dock verkställighet vägras, om det finns konkreta omständigheter som gör att det kan konstateras att förfarandet har skett i strid med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.