Ett rättsfall om preskription av medansvar

2019-12-03

Vid tecken på kapitalbrist i ett aktiebolag har styrelseledamöterna vissa skyldigheter att agera. Om ledamöterna underlåter att fullgöra sina skyldigheter, kan de enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen bli personligen medansvariga för sådana bolagets förpliktelser som uppkommer under den tid underlåtenheten består (ansvarstiden). Men om talan inte väcks mot ledamoten inom tre år från den aktuella förpliktelsens uppkomst upphör medansvaret för den förpliktelsen (20 a §).

I det mål som Högsta domstolen nu har avgjort var frågan om en styrelseledamots medansvar för en hyresskuld hade upphört därför att talan mot honom hade väckts mer än tre år efter det att aktiebolagets förpliktelse uppkommit. Avgörande för den frågan var om bolagets förpliktelse hade uppkommit genom en förlikning som omfattade hyresförhållandet och som ingåtts under ansvarstiden.

Högsta domstolen slår nu fast att vid bedömningen av om talan har väckts inom rätt tid ska tidpunkten för en förpliktelses uppkomst enligt 20 a § bestämmas på samma sätt som i 18 § om ansvarstiden. Enligt domstolen har det inte uppkommit någon ny förpliktelse genom en senare förlikning som omfattar förpliktelsen, när förlikningen enbart bekräftar eller i mindre omfattning materiellt ändrar den ursprungliga förpliktelsen.

I det aktuella fallet kom Högsta domstolen fram till att förpliktelsen för aktiebolaget inte hade uppkommit genom förlikningen utan vid en tidigare tidpunkt. Medansvaret var därmed preskriberat.