Ett rättsfall om makes samtycke till överlåtelse av fastighet

2022-12-08

Ett bolag ansökte om lagfart för en fastighet. Till grund för ansökan låg ett gåvobrev.

Fastigheten utgjorde giftorättsgods i äktenskapet mellan överlåtaren och hans hustru. Mannen har därför enligt reglerna i äktenskapsbalken behövt hustruns samtycke till överlåtelsen. I lagfartsärendet gavs det in en handling, där hon gav sitt samtycke till en försäljning av fastigheten.

Eftersom det samtycke som hustrun hade lämnat avsåg försäljning av fastigheten men förvärvet skett genom gåva, bedömer Högsta domstolen att samtycket inte omfattar förvärvet. Lagfart kan därför inte beviljas.

Domstolen konstaterar vidare att avsaknad av ett giltigt samtycke från make inte utgör grund för att avslå en ansökan om lagfart. Det innebär heller inte utan vidare att förvärvet är ogiltigt. Domstolen beslutar därför att målet ska återförvisas till inskrivningsmyndigheten för fortsatt handläggning.