Ett rättsfall om förhållandet mellan innehav och bruk av narkotika

2021-02-22

En person åtalades för flera fall av ringa narkotikabrott, bl.a. för att han innehaft en viss mängd amfetamin och för att han vid samma tid brukat ett annat slags narkotika, nämligen ett preparat innehållande THC. Tingsrätten och hovrätten dömde honom endast för innehavet av amfetamin, eftersom domstolarna ansåg att han därigenom straffades också för bruket av THC. Frågan i Högsta domstolen var om han skulle dömas särskilt för detta bruk.

Frågan kom upp därför att Högsta domstolen i ett tidigare rättsfall har gjort klart att det inte ska dömas för bruk av narkotika, när den tilltalade samtidigt döms för innehav av den narkotika från vilken den brukade narkotikan härrör (se ”Det delvis förbrukade narkotikainnehavet” NJA 2017 s. 415). Frågan var nu om detta skulle gälla även om det är fråga om olika sorters narkotika.

Högsta domstolen har besvarat frågan nekande. Den tilltalade dömdes därför även för bruket av THC.