Ett förbud för en travkusk att använda körspö har upphävts

2022-12-07

Travkusken deltog i ett lopp förra året. När ekipaget kom i mål såg banveterinären upphöjda märken på hästens bakkropp. Märkena bedömdes komma från ett körspö och måldomarnämnden gav därför kusken körförbud i tio dagar med stöd i travsportens egna regler.

En anmälan gjordes också till länsstyrelsen, som övervakar tillämpningen av djurskyddslagen. Länsstyrelsen utfärdade ett förbuds­föreläggande mot kusken. Han förbjöds vid vite att över huvud taget använda körspö vid tävlingar under ett års tid.

Kusken överklagade föreläggandet, men förvaltningsrätten gjorde ingen ändring.

Nu har kammarrätten prövat frågan. Enligt kammarrätten är det sannolikt att kusken har rappat hästen med sitt spö och att detta medfört lidande för hästen, vilket strider mot djurskyddslagen.

- Det fanns skäl för ett föreläggande mot honom, men förbudet fick en för vid omfattning, säger Gertrud Forkman, kammarrättslagman.

Eftersom kusken helt förbjöds att ha spö under loppen kunde han inte använda det för att mana hästen eller korrigera den i riskfyllda situationer, vilket är tillåten användning enligt travsportens egna regler. Gertrud Forkman förklarar vidare:

- Djurskyddslagen ger inte stöd för ett sådant föreläggande utan förbudet borde bara ha gällt sådant som direkt medför risk att en häst får lida. Till exempel att driva hästen med spörapp. Eftersom det finns stora ekonomiska intressen i travtävlingar kunde ett sådant förbud ha förenats med ett högt vite.

Kammarrätten har alltså upphävt föreläggandet, men uttalar samtidigt att detta inte hindrar att länsstyrelsen tar upp frågan på nytt.