Ett dödsbos innehav av vapen var inte straffbart

2019-12-27

Frågan i Högsta domstolen var om innehavet av pistolen var straffbart med hänsyn till hur regleringen om vapen som innehas i ett dödsbo har utformats i vapenlagen och dess knytning till straffbestämmelsen om vapenbrott. Närmare bestämt gällde frågan om det för att kunna straffas för vapenbrott krävs att polisen först har fattat ett beslut om att ett vapen ska lämnas in för inlösen eller förvaring eller om ett straffansvar ändå kan komma i fråga, om den som förvaltar dödsboet inte kontaktar polisen eller vidtar andra åtgärder inom viss tid efter dödsfallet.

I avgörandet slår Högsta domstolen fast att regleringen i vapenlagen för innehav av vapen i ett dödsbo är utformad på ett sådant sätt att det för straffansvar för vapenbrott – vid en tillämpning av den straffrättsliga legalitetsprincipen – krävs att polisen först har beslutat att vapnet ska lämnas in och beslutet sedan inte följts. Något sådant beslut hade inte meddelats i det aktuella fallet. Innehavet av pistolen var därför inte straffbart.