Ett avslag på en begäran att avgiftsfritt få kopior av allmänna handlingar får överklagas

2020-09-25

Tryckfrihetsförordningen ger var och en rätt att med vissa begränsningar ta del av allmänna handlingar. Den som begär det har rätt att få kopior av handlingarna mot en avgift som bestäms enligt avgiftsförordningen.

En sökande som får avslag på en begäran om att få ta del av en handling har rätt att överklaga beslutet. Detsamma gäller om rätten att ta del av en handling förenas med förbehåll som inskränker rätten att yppa dess innehåll eller annars förfoga över den.

I Högsta domstolens beslut aktualiserades omfattningen av rätten att överklaga.

Ett avslag på en begäran att kostnadsfritt få kopior av allmänna handlingar anses vara ett beslut som kan överklagas och alltså leda till en prövning i sak. Avslag som tar sikte på formerna för utlämnande eller betalning och där resultatet av beslutet är att sökanden ändå kan få del av handlingarna kan däremot enligt praxis inte överklagas utan ska avvisas.

I det aktuella fallet hade sökanden begärt att kostnadsfritt få del av handlingar i ett mål vid Göta hovrätt som hade avslutats där. Hovrätten avslog begäran, eftersom sökanden inte hade rätt att få kopior av handlingarna utan att betala den avgift som gällde enligt avgiftsförordningen.

Högsta domstolen ansåg att beslutet kunde överklagas. När det gäller sakfrågan delade Högsta domstolen hovrättens uppfattning och avslog därför överklagandet.

Vid sidan av tryckfrihetsförordningens bestämmelser gäller en rätt för den som är part i ett mål eller ärende som pågår vid domstol att ta del av handlingar i målet eller ärendet (partsinsyn). Högsta domstolen konstaterade att det var riktigt av hovrätten att behandla sökandens begäran som en fråga om rätt att få del av allmänna handlingar och inte som en fråga om partsinsyn.