Ett avgörande rörande yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring

2021-06-21

Olaga våldsskildring är ett yttrandefrihetsbrott enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Bestämmelsen kompletteras med en straffbestämmelse i brottsbalken. Den straffbara gärningen består i att genom rörliga bilder närgånget eller utdraget skildra grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att framställningen sprids. Ett undantag gäller för gärningar som med hänsyn till omständigheterna är försvarliga. Ett av skälen till att detta undantag infördes var det allmänna intresset av att inom ramen för nyhetsförmedling genom rörliga bilder kunna skildra även grovt våld.

Tingsrätten ansåg att publiceringen hade skett inom ramen för nyhetsförmedling men att den inte hade varit försvarlig och dömde den ansvarige utgivaren för olaga våldsskildring. Hovrätten ansåg att publiceringen hade varit försvarlig och ogillade åtalet.

Högsta domstolen gör uttalanden om hur straffregleringen ska tolkas när det gäller våldets karaktär, om omständigheter av betydelse för bedömningen av om det är fråga om nyhetsförmedling och om hur försvarlighetsbedömningen ska göras. Även Högsta domstolen anser att våldet i filmen är av den karaktär som avses i straffbestämmelserna och att publiceringen har skett inom ramen för nyhetsförmedling.

I frågan om publiceringen har varit försvarlig kommer Högsta domstolen fram till att filmens karaktär, med hänsyn bl.a. till dess tekniska kvalitet, inte kan anses vara sådan att den medför att det starka intresse som har funnits av att kunna publicera filmen inom ramen för nyhetsförmedlingen måste ge vika. Gärningen har därmed varit försvarlig. Högsta domstolen fastställer hovrättens ogillande dom avseende åtalet för olaga våldsskildring.