Ett avgörande om rättskraften av en dom om bättre rätt till fastighet

2021-03-18

Sedan ett bolag fått lagfart på en fastighet ansökte bolaget om inteckning i fastigheten. Bolagets företrädare tog därefter upp ett lån av en person och överlämnade ett pantbrev i fastigheten som säkerhet för lånet.

Enligt en tredskodom hade det därefter fastställts att en annan part, A, hade bättre rätt till fastigheten än bolaget. A hade i det målet angett att hennes namnteckning på överlåtelsehandlingen mellan henne och bolaget var förfalskad. När tredskodomen fått laga kraft skrevs A åter in som ägare till fastigheten.

I en senare tvist mellan A och panthavaren hävdade A att tredskodomen skulle vara bindande i frågan om överlåtelsehandlingen mellan A och bolaget var förfalskad.

Högsta domstolen konstaterar i avgörandet att en doms rättskraft enligt huvudregeln bara gäller för parterna i tvisten. Enligt domstolen hade A och bolaget inte kunnat komma överens om eller på annat sätt disponera över den panträtt som upplåtits i fastigheten med bindande verkan för panthavaren. Till följd av detta och då det inte fanns något annat skäl för undantag, ansågs tredskodomen inte ha bindande verkan i tvisten mellan fastighetsägaren och panthavaren.