Ett avgörande om ersättning till offentlig försvarare som bedriver verksamhet från flera kontor

2021-06-22

En advokat med huvudkontor i Umeå och lokalkontor i Skellefteå, som efter intresseanmälan var upptagen på tingsrättens s.k. förordnandelista, förordnades av Skellefteå tingsrätt som offentlig försvarare åt en misstänkt i ett brottmål. Vid häktningsförhandling i Skellefteå häktades den misstänkte och placerades på häktet i Umeå. Advokaten begärde ersättning bl.a. för fyra timmars tidsspillan avseende resa mellan Umeå och Skellefteå i samband med häktningsförhandlingen. Tingsrätten reducerade ersättningen för tidsspillan till ett belopp motsvarande tidsspillan om 30 minuter som advokaten kunde förväntas ha haft för transport mellan lokalkontoret och domstolen. Hovrätten gjorde i ersättningsfrågan samma bedömning som tingsrätten. 

En offentlig försvarare har rätt till skälig ersättning för bl.a. tidsspillan och utlägg för resa. Högsta domstolen konstaterar att vid bedömningen av vad som är skälig ersättning ska uppdraget som helhet beaktas och att det förhållandet att en advokat är upptagen på domstolens s.k. förordnandelista inte kan ges någon betydelse för rätten till ersättning för tidsspillan och resor. När en advokat bedriver verksamhet från flera kontor kan enligt Högsta domstolen det kontor som ligger närmast den domstol som har förordnat advokaten vara en utgångspunkt för vad som bör ersättas av allmänna medel.

I det aktuella fallet kommer Högsta domstolen fram till att uppdraget som offentlig försvarare hade motiverat vissa resor mellan Skellefteå och Umeå, eftersom den misstänkte var placerad på häktet i Umeå. De sammanlagda reskostnaderna sett till uppdraget som helhet hade därför inte blivit högre av att advokaten påbörjat resorna vid huvudkontoret i stället för vid lokalkontoret. Advokaten får därför fullt bifall till sin begäran om ersättning för tidsspillan och utlägg för resa.