Ett av HSB Bostadsrättsföreningen Ida i Malmö framställt skadeståndskrav mot en revisor anställd på Ernst & Young AB och Ernst & Young AB har bedömts vara preskriberat

2020-09-30

Föreningen har i målet hävdat att revisorn och Ernst & Young AB har orsakat skada för drygt 30 miljoner kronor avseende vissa felaktiga betalningar som föreningen gjort efter den 1 juli 2016. Som grund för sitt yrkande har föreningen uppgett att Ernst & Young AB varit föreningens revisor för räkenskapsåret 2015 och för detta arbete utsett en anställd som huvudansvarig revisor. Revisionen för aktuellt räkenskapsår avslutades med en revisions-berättelse som lades fram på föreningens årsstämma den 14 juni 2016. Föreningen har påstått att revisorn varit oaktsam vid utförandet av revisionen, vilket bl.a. fått till följd att föreningen gjort felaktiga utbetalningar till olika uppgivna fordringshavare efter den 1 juli 2016.

Revisorn och Ernst & Young AB har bestritt föreningens krav och hävdat att kravet är preskriberat.

Tingsrätten har kommit fram till att preskriptionsreglerna i lagen om ekonomiska föreningar i dess lydelse före den 1 juli 2016 är tillämpliga på frågan. Av dessa följer att en skadestånds-talan inte kan väckas mot en revisor sedan tre år har förflutit från det att revisionsberättelsen lades fram på föreningsstämman. Eftersom talan mot revisorn och Ernst & Young AB kom in till tingsrätten först den 27 december 2019 är föreningens talan preskriberad.