Ett år i Sveriges Domstolar - årsredovisningen för 2022 presenteras

2023-02-22

Under 2022 saktade inflödet av mål in och för första gången sedan 2018 minskade antalet inkomna mål. Det kom in 447 190 mål till domstolarna och 456 061 avgjordes. Även antalet avgjorda mål minskade men var ändå fler än antalet inkomna, vilket ledde till en minskning av balanserna. Totalt uppnåddes fem av regeringens tretton verksamhetsmål för året.

– Vi kan se tillbaka på ett år där domstolarna har fullgjort sitt viktiga uppdrag och bidrag till demokratin, att avgöra mål och ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt. Detta samtidigt som de har utvecklat sin verksamhet och bedrivit ett systematiskt förtroende- och kvalitetsarbete, säger Thomas Rolén, Domstolsverkets generaldirektör.

Satsningar på teknik och digitalisering

I oktober lanserades det nya verksamhetsstödet för hantering av brottmålsavgöranden, Digitalt brottmålsavgörande, (DiBa). DiBa innebär att brottmålsavgöranden i tingsrätt är digitala och undertecknas med en elektronisk signatur. Systemet innebär också ett strukturerat informationsflöde genom hela rättskedjan. Arbetet med att förbättra och vidareutveckla systemet fortgår.

Den första AI-lösningen (artificiella intelligens) togs i drift, en applikation som används för att översätta avgöranden vid Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

Tillsammans med Statens servicecenter genomförde Domstolsverket en förstudie för att utreda möjligheterna till samverkan på de statliga servicekontoren. Samarbetet ska öka möjligheten till parters och vittnens närvaro, ge kortare resväg och leda till färre inställda förhandlingar. Tjänsten kommer i ett första skede att finnas tillgänglig vid ett tiotal servicekontor i landet.

– Att vi under våren kommer att kunna erbjuda parter och vittnen, som av olika anledningar har svårt att ta sig till en domstol, möjlighet att delta i en förhandling från ett statligt servicekontor är oerhört positivt. Sverige är ett avlångt land men genom samarbetet med Statens servicecenter minskar vi för många det geografiska avståndet till domstolen och skapar samtidigt en trygg miljö med säker teknik för de parter och vittnen som behöver delta i en domstolsförhandling på distans, berättar Thomas Rolén.

Ett omfattande projekt med att modernisera tekniken i alla förhandlingssalar avslutades under 2022 vilket har skapat goda möjligheter att genomföra förhandlingar effektivt och rättssäkert.

Nybyggnationer och trygga lokaler

Stora nybyggnationer pågår för tingsrätterna i Hudiksvall och Norrköping, för Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping och för tingsrätten, förvaltningsrätten och Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Under 2022 fattades beslut om nybyggnationer för tingsrätten i Borås och för tingsrätten och Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Införandet av fasta säkerhetskontroller på flera domstolar har bidragit till säkrare domstolslokaler och arbetet med att förse ytterligare ett antal domstolar med säkra entréer fortgår.

Det säkerhetspolitiska läget i världen bidrog till att Domstolsverket under året blev beredskapsmyndighet inom sektorn ”Ordning och säkerhet”. Ett omfattande arbete pågår för att stärka krisberedskapen inom Sveriges Domstolar.

Attraktiv arbetsgivare

Arbetet med kompetensförsörjning har fortgått och drivs i nära samarbete med domstolscheferna. En av de viktigaste utmaningarna för Sveriges Domstolar är att skapa en långsiktig och stabil kompetensförsörjning, inte minst vad gäller domare. Flera viktiga åtgärder har genomförts; antal fiskalsplatser och adjungerade råd ökades samtidigt har Domstolsverket inrättat ett lokalkontor i Umeå för att bland annat underlätta rekryteringen i norra delen av landet.

Läs årsredovisningenOm Sveriges Domstolar