Eskilstuna tingsrätt har avgjort ett mål rörande före detta Rikets sal och Hotell Mälarblick i Strängnäs

2017-12-15

 

Tingsrätten har funnit att Trossamfundet  och Svenska Hem-gruppen gick in i affären mot bakgrund av att kommunen ställde sig positiv till att fastigheterna skulle kunna exploateras med bostäder. Den detaljplan som krävs för en sådan exploatering kom emellertid inte tillstånd inom den tid som parterna trodde. Tingsrätten konstaterar att avtalen om hyra därför måste tolkas som att Trossamfundet haft rätt att säga upp dessa, vilket också skett. Trossamfundet ska därför inte erlägga någon hyra eller ersättning för hyra till Svenska Hem-gruppen. Tingsrätten finner också att den uteblivna detaljplanen inte kan medföra att reversen på 37,5 mkr, som avsåg köpeskilling för Rikets sal, ska anses vara förfallen till betalning. Tingsrätten har vidare prövat om reversen förfallit till betalning på grund av bristande underhåll m.m. och funnit att så inte är fallet.

Parter i målet var Trossamfundet Jehovas vittnen å ena sidan och Bromma Mark & Bygg AB samt Sultat Holding AB å andra sidan.

 

Senast ändrad: 2017-12-15