Ersättning för personskada enligt lagen om statlig ersättning vid ideell skada m.m. fick inte utmätas trots att lagen saknar en bestämmelse om utmätningsförbud

2020-04-01

Lagen är avsedd att komplettera det statliga personskadeskyddet enligt socialförsäkringsbalken på samma sätt som den kollektivavtalsgrundade rätten till personskadeersättning kompletterar den allmänna arbetsskadeförsäkringen. Högsta domstolen har ansett att motsvarande skydd mot utmätning som en sådan försäkringsersättning har enligt försäkringsavtalslagen också bör gälla en ersättning enligt den aktuella ersättningslagen.