Eriks Gondolen får skadestånd av kommunen

2020-10-23

Bakgrund

I maj 2018 väckte Eriks Gondolen talan mot Stockholms kommun och yrkande att mark- och miljödomstolen ska förplikta kommunen att betala 37 603 225 kronor till bolaget. Talan gällde den sammanlagda skada som, enligt bolaget, uppkommit under tre år (2016-2018). Som grund för sin talan har bolaget hävdat att arbetena med ombyggnationen av Slussen orsakat störningar som lett till minskat antal gäster, sjunkande omsättning och lägre vinst.

Stockholms kommun har bestritt samtliga krav.

Mark- och miljödomstolens dom

Mark- och miljödomstolen har kommit fram till att arbetena med ombyggnationen av Slussen gett upphov till störningar i form av avspärrningar och begränsad tillgänglighet samt buller och vibrationer. Störningarna har pågått i princip utan avbrott under åren 2016-2018, låt vara med olika intensitet under olika perioder. Den störning som domstolen menar har varit mest kännbar för Eriks Gondolen har varit avstängningen och den efterföljande rivningen av Katarinavägen och Saltsjöutfarten, som inneburit att taxibilar inte längre kunnat lämna och hämta gäster i omedelbar närhet till restaurangens huvudentré på Stadsgården 6. Denna förändring inträffade vid halvårsskiftet 2016 och har varit pågående sedan dess.

– Störningarna har pågått under mycket lång tid och gett upphov till betydande skada. Det är därför inte rimligt att bolaget ska behöva tåla störningarna utan att få skadan ersatt, säger rättens ordförande, rådmannen Inge Karlström.

Eriks Gondolen har värderat den totala skadan för åren 2016-2018 till drygt 37 000 000 kronor. En central förutsättning för bolagets egen värdering av skadan har varit att restaurangen under normala förhållanden, utan påverkan från ombyggnationen av Slussen, skulle haft en tillväxt om sammanlagt drygt 16 procent.

Men den bevisning som bolaget presenterat till stöd för ökande omsättning för perioden 2016-2018 har inte övertygat mark- och miljödomstolen.

– Det har inte framkommit att Eriks Gondolen haft några uttalade strategier för att höja omsättningen i bolaget, säger rättens ordförande, rådmannen Inge Karlström.

Mark- och miljödomstolen har i sin dom värderat skadan för åren 2016-2018 till totalt 18 570 000 kr, vilket är cirka hälften av vad bolaget yrkat. Mark- och miljödomstolens värdering grundas på att omsättningen och vinstmarginalen i bolaget, under normala förhållanden utan påverkan från arbetena med ombyggnationen av Slussen, skulle ha legat på samma nivåer som före det att byggnadsarbetena påbörjades.

I domen har mark- och miljödomstolen beslutat att parterna ska stå för sina egna rättegångskostnader.