En unionsmedborgare har jämställts med en svensk medborgare vid tillämpning av europeiska arresteringsorderlagen

2023-04-04

Polen har utfärdat en arresteringsorder som avser överlämnande av en person från Sverige till Polen för lagföring av fem olika brott. Den eftersökte är polsk medborgare och bosatt i Sverige.

Tingsrätten beslutade att överlämnande skulle beviljas med villkor om att ett eventuellt straff skulle avtjänas i Sverige. Hovrätten beviljade inte prövningstillstånd.

Den eftersökte överklagade till Högsta domstolen som beviljade prövningstillstånd beträffande frågan om han, vid tillämpning av preskriptionsregeln i 2 kap. 5 § 6 europeiska arresteringsorderlagen, ska jämställas med en svensk medborgare. Om så är fallet kommer preskriptionsregleringen att vara tillämplig också i relation till honom.

Mot bakgrund av EU-domstolens praxis på området gör Högsta domstolen nu bedömningen att unionsmedborgare ska jämställas med svenska medborgare vid tillämpning av preskriptionsregleringen i arresteringsorderlagen. Det betyder att preskriptionsregeln blir tillämplig också i förhållande till den eftersökte.

Prövningen av den polska arresteringsordern ska nu fortsätta i hovrätten.