En ung lagöverträdare har sluppit att återbetala kostnaden för provtagning och analys

2020-02-28

I samband med utredning av ringa narkotikabrott genomfördes provtagning och analys av urin. Den underåriga personen som dömdes för ringa narkotikabrott ålades att till staten återbetala kostnaden för undersökningen. Enligt huvudregeln i rättegångsbalken ska sådana kostnader återbetalas.

Frågan i målet var om det fanns skäl att helt eller delvis sätta ned det belopp som skulle återbetalas.

I avgörandet slår Högsta domstolen fast att lagöverträdare som är under 18 år endast i undantagsfall ska bli återbetalningsskyldiga för kostnaden för provtagning och analys. Detsamma gäller när den dömde meddelas påföljdseftergift eller har begått brottet under inflytande av en psykisk störning.

Några sådana särskilda förhållanden som kunde motivera att den dömde skulle bli återbetalningsskyldig förelåg inte i målet.