En testamentstagare som fått viss egendom behöver inte lämna tillbaka den för betalning av annat än den dödes skulder

2021-12-17

En person ärvde enligt testamente bl.a. en hälftenandel i en fastighet. Dödsboet sålde fastigheten och gav testamentstagaren halva köpeskillingen, utan att göra avdrag för reavinstskatten. Dödsboet krävdes på skatten och försattes i konkurs. Konkursboet väckte talan mot testamentstagaren och begärde att han skulle betala bl.a. skatten. Reavinsten var, enligt konkursboet, dödsboets skuld. Högsta domstolen konstaterar att lagens förarbeten kan uppfattas på så sätt att viss egendom som någon fått enligt testamente ska kunna återföras för betalning inte bara av den dödes skulder utan även av dödsboets andra skulder. Av lagtexten framgår dock att återgång kan ske bara för betalning av den dödes skulder och det är enligt Högsta domstolen inte möjligt att ge reglerna en innebörd i strid mot ordalydelsen.

Reavinstskatten var inte den dödes skuld och konkursboets talan om återgång ogillades.