En motorcykel som köpts för brottsskadeersättning fick inte utmätas

2018-12-07

Under förutsättning att en utbetalad brottsskadeersättning hålls separerad från den skadelidandes övriga egendom får den inte utmätas för hans eller hennes skulder. Utmätningsförbudet gäller normalt i två år.

Utmätningsförbudet kan gälla även sådan egendom som har trätt i ersättningens ställe, men det har varit tveksamt hur långt denna princip sträcker sig. Både tingsrätten och hovrätten ansåg att det skulle föra för långt att utsträcka utmätningsförbudet till en motorcykel som köpts för brottsskadeersättningen.

Tanken med utmätningsförbudet är att ersättning av detta slag har en så starkt personlig prägel att brottsoffret bör ges möjlighet att fritt använda ersättningen. Högsta domstolen anser därför att förbudet bör gälla även i sådan egendom som den skadelidande har köpt under förutsättning att han eller hon kan visa att egendomen i sin helhet härrör från brottsskadeersättningen.

I det aktuella fallet konstaterade Högsta domstolen att brottsoffret inte hade sammanblandat det han hade fått i brottsskadeersättning med sina övriga tillgångar före det att han köpte motorcykeln. Han hade alltså visat att motorcykeln i sin helhet härrörde från brottsskadeersättningen. Eftersom ersättningen hade betalats ut för mindre än två år sedan gällde utmätningsförbudet för motorcykeln och Högsta domstolen upphävde utmätningen.

Bifogade filer: Ö4039-18 Senast ändrad: 2018-12-07