En miljöorganisation har ansetts ha rätt att klaga på ett bygglovsbeslut

2020-03-11

En kommun beviljade bygglov för uppförande av ett större enbostadshus på en fastighet som gränsade till två naturreservat. Beslutet överklagades av en miljöorganisation, men överklagandet avvisades av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen eftersom beslutet inte ansågs angå organisationen på det sätt som krävs för klagorätt. Mark- och miljööverdomstolen gjorde emellertid en annan bedömning och tolkade reglerna om klagorätt mot bakgrund av den s.k. Århuskonventionen. Den kräver bl.a. kräver att allmänheten ska ha rätt att överklaga

beslut som kan strida mot miljörättsliga bestämmelser. Organisationen ansågs därför ha klagorätt.

Högsta domstolen har nu fastställt Mark- och miljööverdomstolens beslut. Högsta domstolen framhåller att bygglovsbeslutet i det aktuella fallet tydligt relaterar till miljön och naturskyddet och att reglerna om klagorätt i plan- och bygglagen därför ska tolkas i ljuset av Århuskonventionens krav. Mot den bakgrunden ska bygglovsbeslutet anses ha angått miljöorganisationen på det sätt som krävs för att klagorätt ska föreligga.

I Högsta domstolens beslut fastslås också att en kommunal nämnd inte har haft rätt att överklaga Mark- och miljööverdomstolens beslut om att tillerkänna miljöorganisationen klagorätt.