En mellandom skulle överklagas till Arbetsdomstolen

2022-06-09

När ett anställningsförhållande ingår som ett nödvändigt moment i den grund käranden åberopar som stöd för ett yrkande i ett tvistemål, är tvisten en arbetstvist. Om målet börjar i tingsrätten ska överklagande göras till Arbetsdomstolen och inte till hovrätten. Det gäller oavsett på vilken grund tingsrätten avgjort den fråga som skulle prövas och oavsett om domen eller beslutet fattats under rättegången eller avgör tvisten hos tingsrätten.

Högsta domstolen har nu undanröjt hovrättens beslut och överlämnat överklagandet till Arbetsdomstolen med hänvisning till att kärandens yrkande grundade sig på att han hade avskedats i strid med anställningsskyddslagen.