En likvidators skadeståndsansvar mot tredje man

2019-12-18

I aktiebolagslagen finns bestämmelser om bl.a. likvidators skadeståndsansvar för fullgörandet av sitt uppdrag. Om likvidatorn uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar någon annan än bolaget kan likvidatorn bli skyldig att ersätta skadan. För det fall en likvidator skiftar bolagets tillgångar utan att sätta av pengar till en tvistig fordran på det sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen försämras en borgenärs möjligheter att få betalt. I allmänhet föreligger det enligt Högsta domstolen redan vid skiftet en betydande risk för förlust. Det medför att borgenären då åsamkats en skada.

När en likvidator ska avsätta pengar för betalning av en tvistig skuld ska likvidatorn enligt Högsta domstolen innehålla tillräckliga medel. Det innebär att utöver skulden, måste både dröjsmålsränta och kostnader för en eventuell process tas med i beräkningen av det belopp som ska sättas av. Skadeståndet ska motsvara det belopp som likvidatorn borde ha satt av.