En klocka som förvarats i mittkonsolen på en bil har utmätts för förarens skulder

2023-06-20

Vid utmätningsförfaranden ska Kronofogdemyndigheten undersöka om gäldenären har utmätningsbar egendom. Med hänsyn till kravet på snabbhet och effektivitet kan då inte alltför stora utredningskrav ställas upp. Egendom som en gäldenär har i sin besittning vid utmätningstillfället anses därför gäldenären vara ägare till, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan.

I det aktuella fallet stoppades en bil av polis. Föraren hade lånat bilen. En klocka som förvarades i bilens mittkonsol utmättes för att täcka förarens skulder. Högsta domstolen fann att en tillräckligt tydlig anknytning för utmätning förelåg mellan föraren och klockan. Föraren kunde förfoga över klockan och den befann sig i ett sådant läge i förhållande till honom som normalt förknippas med äganderätt. Han ansågs därmed ha haft klockan i sin besittning. Mot den bakgrunden kom Högsta domstolen fram till att utmätningen inte skulle upphävas.