En kioskägare som utsattes för ett rån har anmält anspråk på försäkringsersättning i rätt tid

2019-03-15

?Frågan i Högsta domstolen var om kioskägaren i rätt tid hade anmält till försäkringsbolaget att han gjorde anspråk på försäkringsersättning.  

Vid företagsförsäkring finns det en särskild preskriptionsbestämmelse som innebär att det i försäkringsvillkoren kan föreskrivas att den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning måste anmäla detta inom viss tid. Syftet med bestämmelsen är att försäkringsbolagets betalningsskyldighet inte ska hållas svävande alltför länge.  

Högsta domstolen uttalar att när den som anmäler ett försäkringsfall lämnar uppgifter som innebär att försäkringsbolaget får information om händelseförloppet och att försäkringstagaren vill ta försäkringen i anspråk, så har försäkringstagaren i normalfallet också anmält sitt anspråk på försäkringsersättning.  

I detta fall ansåg Högsta domstolen att försäkringstagaren hade anmält sitt anspråk i rätt tid.

Bifogade filer: T 1600-18 Senast ändrad: 2019-03-15