En hälftenägare av en bostadsrätt fick rätt mot den andre hälftenägarens borgenärer

2021-03-31

En person sålde halva sin bostadsrätt till sin sambo. Bostadsrätten var då pantsatt som säkerhet för överlåtarens lån hos banken, men överlåtelsen medförde ingen förändring av låneavtalet. Sedan bostadsrätten sålts vid en exekutiv auktion uppstod tvist om hur köpeskillingen skulle fördelas mellan den sambo som hade förvärvat halva bostadsrätten och den andre sambons borgenärer. 

Med stöd av en bestämmelse i utsökningsbalken hade hela bostadsrätten sålts, fastän det enbart var den skuldsatte sambons halva bostadsrätt som var utmätt för betalning av skulderna. Tvisten gällde huruvida pantsättningen av bostadsrätten skulle medföra att banken skulle få betalt för sin fordran ur hela köpeskillingen och det som återstod först därefter skulle fördelas med hälften till utmätningsborgenärerna och hälften till den sambo vars andel i bostadsrätten också hade sålts. 

Högsta domstolen slår fast att den sambo vars andel inte var utmätt ska tilldelas halva köpeskillingen. Först därefter ska det som återstår fördelas mellan banken och de borgenärer som begärt utmätningen.