En editionssökande som fått framgång med sitt yrkande har trots det fått stå sina egna kostnader

2022-03-23

Vid tingsrätten pågick en tvist mellan ett bolag och en bostadsrätthavare. Bolaget begärde under hand, med hänvisning till den pågående tvisten, att bostadsrättsföreningen skulle lämna ut vissa handlingar till bolaget. Sedan föreningen hade vägrat att göra det, vände sig bolaget till tingsrätten och yrkade att föreningen skulle föreläggas att lämna ut handlingarna. Föreningen förklarade då att den inte motsatte sig yrkandet. Tingsrätten beslutade att föreningen skulle lämna ut handlingarna. Senare förpliktade tingsrätten föreningen att betala bolagets kostnader i editionsärendet, detta med hänvisning till att föreningen var förlorande part.

Högsta domstolen har nu konstaterat att rättegångsbalkens bestämmelser om fördelning av rättegångskostnader inte är direkt tillämpliga i ett editionsärende som gäller tredje mans skyldighet att lämna ut handlingar. Bestämmelserna kan dock i vissa fall tillämpas analogt. Men en sådan analog tillämpning förutsätter att tredje man har motsatt sig editionsyrkandet efter det att editionsyrkandet har framställts vid domstol.

Eftersom föreningen inte motsatte sig editionsyrkandet under ärendets handläggning vid tingsrätten finns det, enligt Högsta domstolen, i detta fall inte förutsättningar att tillämpa rättegångsbalkens bestämmelser om rättegångskostnader. Att föreningen i ett tidigare skede hade nekat att lämna ut handlingarna saknar betydelse. Högsta domstolen har därför beslutat att bolaget – liksom föreningen – ska stå sina egna kostnader i editionsärendet vid tingsrätten.