En dom om värdeersättning vid återvinning i konkurs

2024-03-08

Enligt konkurslagen kan rättshandlingar som konkursgäldenären företagit före konkursen i vissa situationer återvinnas. Vid återvinning är utgångspunkten att den egendom som återvinningssvaranden har fått ska lämnas tillbaka till konkursboet och att återvinningssvaranden ska återfå vad han eller hon utgett.

I vissa situationer ska återvinningssvaranden, i stället för att återlämna egendomen, betala ersättning för dess värde, s.k. värdeersättning. Så är bl.a. fallet om egendomen inte finns i behåll.

Värdet av egendomen kan ändras över tid, vilket aktualiserar frågan om vilken tidpunkt som ska läggas till grund för att bestämma värdeersättningen.

I avgörandet anges att huvudprincipen är att värdeersättning vid återvinning i konkurs ska bestämmas utifrån egendomens värde vid återvinningsmålets avgörande.