En ansökan om utdömande av vite får inte delges genom s.k. spikning

2021-06-22

En byggnadsnämnd förelade en fastighetsägare att vid vite om 100 000 kr avlägsna vissa föremål från sin fastighet. Nämnden ansökte senare hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vitet. Efter att fastighetsägaren delgetts ansökan genom s.k. spikning dömdes vitet ut. Spikning innebär att handlingen lämnas i eller i anslutning till delgivningsmottagarens hemvist, när denne inte påträffas där.

Mark- och miljööverdomstolen ansåg att det inte är möjligt att delge en ansökan om utdömande av vite genom spikning. Högsta domstolen gör samma bedömning.

Enligt Högsta domstolen bör en ansökan om utdömande av vite i delgivningshänseende jämställas med en ansökan om stämning i ett brottmål. Eftersom en sådan stämningsansökan inte får delges genom spikning, anser domstolen att detsamma bör gälla i fråga om en ansökan om utdömande av vite.